A A A

Milieubeleidsverklaring

Onderstaand geeft VMNN haar visie op het milieubeleid.

Milieubeleidsverklaring 2016

Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN), ziet het milieubeleid - evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie.

Hierbij zal VMNN zich inspannen om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeen gekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. VMNN  doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de milieumaatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie prioriteit krijgen. Reduceren van de milieubelasting.

Alle bedrijfsactiviteiten van VMNN hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch.

 Voor 2016 is de milieudoelstelling om in 2018 volledig CO2 neutraal haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen

 VMNN tracht: - een verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen. - Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. - Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen. - Bewust beheer en inperking van afvalstromen. Milieumanagementsysteem om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit milieubeleid, wordt gewerkt volgens een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14001:2004.

 De directie van VMNN stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van VMNN ondersteunen dit milieubeleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust. Deze milieubeleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden.

De verklaring treft u hier aan: milieubeleidsverklaring 2016